Sotkøllesopp                                                 Billedgalleri     Hjem

Clavaria asperulospora G. F. Atk                        

 

DSC_5548 Clavaria asperulospora (3).JPG

                                                                                                                                                                            ©Per Fadnes

 

Sotkøllesopp har mørkebrune til svarte fruktlegemer, smale flattrykte med fine langsgående ribber. Høyden varierer fra 3-7 cm. Denne kan forveksles med brun køllesopp, men denne er vanligvis mer rødbrun og mikroskopisk har den glatte sporer, mens sporene til Sotkøllesopp er piggete.

 

Økologi

Den er funnet i kalkrike naturbeitemarker men og i kalkrik barskog. Dette funnet (bildet) er fra kalkrik naturbeitemark i Tysnes, der den vokser sammen med mange til dels meget sjeldne beitemarksopp, bl.a. grønngul vokssopp (Hygrocybe citrinovirens).

 

Den er meget sjelden i Norge og bare funnet på noen få lokaliteter i Nord Trøndelag og Oppland. Ikke funnet i Sunnhordland. Både farge og størrelse gjør det imidlertid vanskelig å oppdage den og den kan også  lett makroskopisk forveksles med en jordtunge.

 

Rødlistekarakter: EN – sterkt truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

 VU – sårbar

VU – sårbar

EN – sterkt truet

 

Utbredelseskart

 

 

Referanser

Knudsen, H. & Shiryaev, AG. Kautmanova, I. 2012. Clavaria. I Knudsen,

          H. & Vesterholt, J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid, clavarioid,

cyphelloid and gastroid genera. Nordsvamp – Copenhagen. s. 244

 

Roberts, P. 2009. Black and brown Clavaria species in the British Isles.

        Field Mycology 8(2). p. 59-62