Brunkøllesopp                          Billedgalleri      Hjem

(Clavaria pullei) Donk.                                                

 

, Clavaria pullei.jpg

 ©Asbjørn Knutsen

 

Clavaria pullei  har rødbrune til brune fruktlegemer uten forgreininger. De er smalt sylinderformet og 2-4 cm lange.

Sporene er glatte ellipsoide ca. 6 x 4 µm. Dette skiller den fra forvekslingsarten C. asperulospora som har piggete sporer av omtrent samme størrelse.

 

Økologi

Den vokser i kalkrike beitemarker og i lysninger i skogen. Denne er funnet i kalkrik beitemark i Bømlo som var det eneste funnet på Vestlandet.  Den er i Norge bare funnet noen få plasser, men p.g.a. farge og størrelse kan den nok være vanskelig å oppdage og således være oversett.

I 2013 ble den også funnet to steder på Hovaneset i Stord, en lokalitet som er en av de rikeste i Sunnhordland og Hordaland når det gjelder sjeldne og rødlistede beitemarksopp.

 

 

Rødlistekarakter: VU– sårbar

 

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

EN – sterkt truet

Ikke listet

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanser

Knudsen, H. & Shiryaev, AG. Kautmanova, I. 2012. Clavaria. I Knudsen,

          H. & Vesterholt, J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid, clavarioid,

cyphelloid and gastroid genera. Nordsvamp – Copenhagen. s. 244