Brunsvart jordtunge                      Billedgalleri         Hjem

(Geoglossum umbratile) Sacc.

 

Figur 4 Fadnes

©Per Fadnes

 

Brunsvart jordtunge kan bli relativt stor med fruktlegemer opp til 10cm

De er typisk tungeformet, relativt breie med en smalere stilk. Fargen er svart ofte med brunlig stilk. Den er en av våre vanligste jordtunger. Den er vanlig i beitemark, men er og funnet i furuskog og i lauvskog/parklandskap.

Mikroskopisk har brunsvart jordtunge tidlig modne brune sporer med sju tverrvegger (septa). Parafysene er lyst sotfarget og har ofte en karakteristisk bøy i enden som en ”hyrdestav”.

Den er derfor relativ enkel å skille fra de andre jordtungene innenfor slekten Geoglossum.

 

Økologi/Indikatorverdi: Brunsvart jordtunge er relativt vanlig i ugjødslete beitemarker og indikatorverdien alene er nok begrenset. Den ser ikke ut til å ha bestemte krav til geologi.

Den er relativt hyppig langs kysten av Vestlandet men har og en del funn på Østlandet med enkeltfunn opp til Finnmark.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av juli til midtene av november med tyngdepunkt i september-oktober.

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanser:

Fadnes P. 2011. Jordtunger (Geoglossaceae) i Sunnhordland, Vest-Norge –

økologiske observasjoner og oversikt over nyfunn og utbredelse.

Agarica, vol 30, 47-62.

Læssøe T, Elborne SA, 1984. De danske jordtunger. Svampe 9, 9-22.

Ohenoja Esteri. 2000. Geoglossacea. I Nordic Macromycetes Vol 1,

Nordsvamp-Copenhagen.  s. 177-183

Olsen Sigurd. 1986. Jordtunger i Norge, Vol 7 (14), 120- 168.