Myrjordtunge                            Billedgalleri          Hjem

(Geoglossum glabrum) Pers.: Fr.

 

                                ©Per Fadnes

 

Myrjordtunge har ofte smale små svarte fruktlegemer. Den vokser alltid sammen med torvmose i fuktige lokaliteter. Den er funnet både i lavlandet og i mer høyereliggende områder.

Mikroskopisk kan myrjordtunge forveksles med dynejordtunge og trolljordtunge men den vokser ofte i myrområder som ikke er knyttet til beitemark.

Den har tidlig modne brune sporer (65-80 µm) med sju tverrvegger. Parafysene til dels mørk brunfarget med tydelig avgrensede og oppsvulmete celler, særlig mot tuppen.

 

Økologi/Indikatorverdi: Myrjordtunge vokser både i myr på fattig og rik grunn og har sannsynligvis begrenset indikatorverdi. De fleste funn av denne i Norge er gjort i innlandet.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av juli til begynnelsen av oktober med tyngdepunkt i august-september.

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

EN – sterkt truet

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanser:

Fadnes P. 2011. Jordtunger (Geoglossaceae) i Sunnhordland, Vest-Norge –

økologiske observasjoner og oversikt over nyfunn og utbredelse.

Agarica, vol 30, 47-62.

Læssøe T, Elborne SA, 1984. De danske jordtunger. Svampe 9, 9-22.

Ohenoja Esteri. 2000. Geoglossacea. I Nordic Macromycetes Vol 1,

Nordsvamp-Copenhagen.  s. 177-183

Olsen Sigurd. 1986. Jordtunger i Norge, Vol 7 (14), 120- 168.