Oliventunge                                  Billedgalleri           Hjem

(Microglossum olivaceum) (Pers.;Fr.)Gillet

 

                                        ©Per Fadnes

 

Oliventunge er en jordtunge med olivenbrune farger og ofte lysere stilk. Størrelse 2-5cm.

Selve tallus kan være noe noe oppblåst og vridd med innbuktninger.

I Norge har den brune formen av Microglossum ofte blitt bestemt som kobbertunge, men denne har mer rødbrune farger.

Som de andre jordtungene innfor slekten Microglossum har den ufargete (hyaline) sporer uten tverrvegger. Sporene har en størrelse på 10-12 µm. Dette er mindre enn for  Microglossum-artene grønntunge og vrangjordtunge.

M. olivaceum-gruppen inneholder sannsynligvis flere arter som enda ikke er avklart ved DNA analyser, bl.a. finnes M. rufescens som en beskrevet art. Denne

har ofte mer rødfargete fruktlegemer som ung. Forholdet til kobbertunge (M. fuscorubens) er og uavklart.

I Sunnhordland finner en og M. nudipes og M. olivaceum voksende side om side som om de skulle tilhøre samme mycel.

 

Økologi/Indikatorverdi: Oliventunge er en ganske sjelden jordtunge som ofte vokser på lokaliteter med en rekke andre sjeldne beitemarksopp så kalte ”hot spots” og dermed høy naturverdi. Den ser ut til å foretrekke kalkrike områder. Den er sjelden på landsbasis og funnene gir ikke noe klart bilde av utbredelsen i Norge.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av august til begynnelsen av november med tyngdepunkt i september og oktober

 

 

Rødlistekarakter: VU - sårbar

Kobbertunge står ikke på de andre nordiske rødlistene sannsynligvis fordi den betrakt-

es som en varietet av oliventunge.

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT - nær truet

VU - sårbar

EN – sterkt truet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanser:           

Fadnes P. 2011. Jordtunger (Geoglossaceae) i Sunnhordland, Vest-Norge –

økologiske observasjoner og oversikt over nyfunn og utbredelse.

Agarica, vol 30, 47-62.

Læssøe T, Elborne SA, 1984. De danske jordtunger. Svampe 9, 9-22.

Ohenoja Esteri. 2000. Geoglossacea. I Nordic Macromycetes Vol 1,

Nordsvamp-Copenhagen.  s. 177-183

Olsen Sigurd. 1986. Jordtunger i Norge, Vol 7 (14), 120- 168.