Norsk Rødliste                                       Hjem

 

Den siste norske rødlisten kom i 2015 og erstatter rødlisten for 2010.  Året 2010 var naturmangfoldåret og det året regjeringen vedtok at det skulle være slutt på tap av arter i Norge. I den rødlisten fra 2010 har imidlertid antall sopp som er rødlistet øket fra 744 arter til 900 arter siden 2006 (Brandrud m.fl. 2010). Totalt har 219 arter sopp kommet inn på listen mens 63 har gått ut. Endringen skyldes bl.a. økt kunnskapsgrunnlag om de ulike artene.

 

Når det gjaldt sopp knyttet til naturbeitemark skjedde det til dels store endringer i 2010. Rødlisten for 2010 inneholder 118 typiske beitemarksopp, noe som er en økning på 13 i forhold til den forrige rødlisten. De fleste nye artene er rødsporeopp (Entoloma), men og en ny vokssopp er kommet inn på listen (LutvokssoppHygrocybe lacmus). Karakteristisk for beitemarksoppene er at mange endret kategori i  rødlisten for 2010. De fleste endringene førte til at de gikk opp en kategori. Antallet truete arter (CR, EN, VU) økte fra 42 til 72 arter, mao en økning på hele 57%. (Brandrud m.fl. 2010). Dette viser med all tydelighet at naturtypen disse artene er knyttet til, naturbeitemark og slåttemark, er i tilbakegang.

 

Når det gjelder rødlisten for 2015 viser den liten endring for disse soppene fra rødlisten fra 2010. Antallet arter på den nye rødlisten er 117, som er en endring på en art. Dette representerer ca 75% av beitemarksoppene. En viktig endring er at sju arter har gått ned en kategori, altså en endring i motsatt retning i forhold til rødlisten fra 2010. Svartdugget vokssopp (Hygrocybe phaecoccinea) er tatt ut av rødlisten. En årsak til disse endringene er bedre kunnskapsgrunnlag om de enkelte artene.

Tre arter, som skulle vært med som nye arter i den nye lista, har falt ut. Disse er Hygrocybe berkeleyi, Hygrocybe monteverdae og Hygrocybe hygrocyboides, som alle ville fått kategorien DD (datamangel).

       

Rødlistekategorier i den norske rødlisten

 

RE Regionalt utdødd (Regionally Extinct)

En art er Regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra aktuell region (her Norge). For at arten skal bli inkludert i denne kategorien må den ha vært etablert reproduserende i Norge etter år 1800.

 

CR Kritisk truet (Critically Endangered)

En art er Kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at eit av kriteriene A-E for Kritisk truet er oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko for å dø ut (50 % sannsynlighet for å dø ut innn 3 generasjoner, minimum 10 år).

 

EN Sterkt truet (Endangered)

En art er Sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for Sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for å dø ut (20 % sannsynlighet for å dø ut innen 5 generasjoner, minimum 20 år).

 

VU Sårbar (Vulnerable)

En art er Sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteria A-E for Sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for å dø ut (10 % sannsynlighet for å dø ut innen 100 år).

 

NT Nær trua (Near Threatened)

En art er Nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nær ved å tilfredsstille noen av disse kriteria nå eller i nær framtid.

 

DD Datamangel (Data Deficient)

Kategorien Datamangel blir brukt når det ikke kan gjøres en gradert vurdering av risiko for å dø ut, men det samtidig blir vurdert som svært sannsynlig at arten ville blitt med på Rødlisten dersom en hadde tilstrekkelig informasjon.

 

Litteratur:

Brandrud TE, Bendiksen E, Hofton TH, Høiland K, Jordal JB. 2010. Sopp

Fungi. I Kålås JA, Viken Å, Henriksen S, Skjelseth S, (red). Norsk

rødliste for arter 2010.

Artsdatabanken, Norwegian Red List 2015:

https://www.artsdatabanken.no/Rodliste