Sumpjordtunge                             Billedgalleri        Hjem

(Geoglossum uliginosum) Hakelier

 

                ©Per Fadnes

 

Sumpjordtunge kan bli ganske stor med en lengde opp til 6cm. Den er og svart på farge og svakt slimet i frisk tilstand. Den vokser vanligvis i utkanten av fuktige områder i beitemark gjerne sammen med svartlodnetunge og trolljordtunge.

Den kan være vanskelig å bestemme og kan nok forveksles med andre arter innenfor slekten Geoglossum.

Mikroskopisk kan sumpjordtunge og forveksles med arter som dynejordtunge, trolljordtunge og myrjordtunge. Den har tidlig modne brune sporer (60-80 µm) med sju tverrvegger og smale lysebrune parafyser som lett brekker opp. Mikroskopiske karakterer sammen med den sleipe stilken og voksestedet burde imidlertid gjøre det mulig å bestemme denne jordtungen.

 

Økologi/Indikatorverdi: Sumpjordtunge er en av de sjeldneste jordungene våre, med få funn i Norge.  Den har derfor stor indikatorverdi og vokser ofte i fuktige områder i gamle rike beitemarker med mange andre sjeldne og rødlistede sopp. I Sunnhordland er den funnet i kalkrike beitemarker, men det er mulig at de mikrogeologisk forhold i de fuktige myrete partiene er mer sure.

De fleste av funn av denne jordtungen i Norge er fra kysten av Vestlandet.

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av september til midten av november

 

 

Rødlistekarakter: VUsårbar

 

 Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

CR - kritisk truet

Ikke listet

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanser:                                                                                                                                                                                                                                                

Fadnes P. 2011. Jordtunger (Geoglossaceae) i Sunnhordland, Vest-Norge –

økologiske observasjoner og oversikt over nyfunn og utbredelse.

Agarica, vol 30, 47-62.

Hakelier N. 1967. Three new Swedish species of Geoglossum. Svensk botanisk

            tidsskrift 61, 419-424.

Læssøe T, Elborne SA, 1984. De danske jordtunger. Svampe 9, 9-22.

Ohenoja Esteri. 2000. Geoglossacea. I Nordic Macromycetes Vol 1,

Nordsvamp-Copenhagen.  s. 177-183

Olsen Sigurd. 1986. Jordtunger i Norge, Vol 7 (14), 120- 168.