Svartlodnetunge                        Billedgalleri       Hjem

(Trichoglossum hirsutum) (Pers.: Fr.) Boud

 

©Per Fadnes

 

Svartlodnetunge har en størrelse på opp til 5cm. Den er svart og tungeformet eller spadeformet.

Den er en av tre jordtunger som er lodden siden den er tett besatt av små hår (setae).

Med en god håndlupe er det mulig å oppdage disse og i et mikroskoppreparat kan de sees som svarte spisse hår

Vranglodnetunge er en vanlig forvekslingsart da den også har hår. Den er vanligvis mer vridd men den makroskopiske bestemmelsen kan være utilstrekkelig.

Mikroskopisk er de lett å skille. Svartlodnetunge har lange brune sporer med 15 tverrvegger, mens sporene til vrangjordtunge kun har sju. Den sjeldne arten mellomlodnetunge er svært lik svartlodnetunge, men har sporer som bare har 11 tverrvegger eller færre.

 

Økologi/Indikatorverdi: Svartlodnetunge er den vanligste av tre to lodnetungene, men den er slett ikke så vanlig som mange andre jordtunger. Den er viktig å få med i totalbildet av soppfloraen i et område, selv om den ikke alene har stor indikatorverdi.

Det er ikke uvanlig å finne den i fuktige partier i beitemark, men den vokser også på tørre bakker både på rik og fattig grunn. Den er også funnet i fjellet (650 moh i Etnefjellene). Den finnes både langs kysten, i innlandet og til fjells og ser derfor ut til å ha vide toleranser både for klima og jordsmonn.

 

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

 

Utbredelseskart

 

 

Referanser:        

Fadnes P. 2011. Jordtunger (Geoglossaceae) i Sunnhordland, Vest-Norge –

økologiske observasjoner og oversikt over nyfunn og utbredelse.

Agarica, vol 30, 47-62.

Læssøe T, Elborne SA, 1984. De danske jordtunger. Svampe 9, 9-22.

Ohenoja Esteri. 2000. Geoglossacea. I Nordic Macromycetes Vol 1,

Nordsvamp-Copenhagen.  s. 177-183

Olsen Sigurd. 1986. Jordtunger i Norge, Vol 7 (14), 120- 168.