Vrangjordtunge                             Billedgalleri     Hjem

(Microglossum atropurpureum) (Batch: Fr) P. Karst.

 

©Per Fadnes

 

Vrangjordtunge kan bli relativt stor med fruktlegemer opp til 6cm og med en tykkelse på 1cm. De er ofte vridde tungeformete og er brunsvart til purpursvart på farge av og til med grønnskjær. Den skiller deg derfor fra de andre jordtungene i slekten Microglossum som har grønnfargede til olivenbrune farger.

Vrangjordtunge kan imidlertid makroskopisk forveksles med en rekke andre svarte jordtunger i slekten Geoglossum.

Mikroskopisk skiller den seg fra de andre svarte jordtungene ved at den har små fargeløse (hyaline) sporer uten tverrvegger som måler 20-35µm. Disse sporene er større enn de andre i samme slekten.

 

Økologi/Indikatorverdi: Vrangjordtunge er en relativt kravstor beitemarksopp og er ofte en karakterart for kalkrike og svært gamle beitemarker. Den vokser ofte på lokaliteter med en rekke andre sjeldne beitemarksopp, så kalte ”hot spots”. Slike områder har høy naturverdi.

Vrangjordtunge vokser hovedsakelig langs kysten av Norge og har en stor konsentrasjon av funn i Sunnhordland. Dette kan indikere at den har spesielle krav til klima og jordsmonn. Den er funnet hovedsaklig i kalkrike områder.

Vrangjordtunge er en av 33 sopparter som er foreslått vernet av Bernkonvensjonen.

 

 

Rødlistekarakter: VU – sårbar

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

VU - sårbar

CR – kritisk truet

NT - nær truet

 

 

Utbredelseskart

 

 

Referanser:        

Fadnes P. 2011. Jordtunger (Geoglossaceae) i Sunnhordland, Vest-Norge –

økologiske observasjoner og oversikt over nyfunn og utbredelse.

Agarica, vol 30, 47-62.

Læssøe T, Elborne SA, 1984. De danske jordtunger. Svampe 9, 9-22.

Ohenoja Esteri. 2000. Geoglossacea. I Nordic Macromycetes Vol 1,

Nordsvamp-Copenhagen.  s. 177-183

Olsen Sigurd. 1986. Jordtunger i Norge, Vol 7 (14), 120- 168.